Panel používateľa

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás dôležité. Nižšie sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosahujeme ich bezpečnosť.
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť :
IČO: 36 507 377
Marcinek – Univerzál, s.r.o.
Strojárska 102
069 01 Snina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16400/P (ďalej len „prevádzkovateľ").

Aké osobné údaje spracúvame?
My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
• titul, meno a priezvisko
• e-mailová adresa
• telefónne číslo
• adresa doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania
• ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok
• iné elektronické údaje: IP adresa, cookies

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy alebo oprávneného záujmu, účelom ktorých môžu byť všetky alebo niektoré z nasledovných:
• uzatvorenie zmluvy a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie
• aby sme mohli plniť zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
• aby sme Vás mohli informovať o novinkách a zmenách v súvislosti s produktmi, ktoré ste u nás zakúpili
• aby sme s vami mohli komunikovať v obchodnom styku

Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.
● Poskytovatelia prepravy tovaru.
● Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
● Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
● Poskytovatelia poštových služieb.
● Orgány verejnej správy

Čo s údajmi nerobíme
• vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, ani ich nezdieľame so žiadnymi ďalšími subjektmi, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov
• vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ktoré nesúvisia s predmetom zmluvného vzťahu
• vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie

Aký je náš oprávnený záujem?
Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
• Účtovníctvo - účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
• Kúpne zmluvy - kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
• Evidencia reklamácii - dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
• Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory - dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
• Oprávnený záujem - údaje sa uchovávajú po dobu, počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa

Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, prípadne nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne môžete nám dať o tom vedieť:
• odoslaním e-mailu na adresu eshop@domacepotreby-marcinek.sk
• telefonicky na tel. č.: + 421 905 632950 alebo +421 905 632951
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

V akej forme spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.
Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú uložené výlučne na našom serveri, ktorý sa nachádza v chránenom priestore pod neustálym dohľadom zabezpečovacieho zariadenia. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami. Vami zadané údaje pri objednávke prostredníctvom nášho on-line objednávkového systému sa odosielajú v zašifrovanej forme.

Poučenie o právach
každá dotknutá osoba, osobné údaje ktorej sa spracúvajú, má právo:
• na prístup k údajom
• na opravu
• na vymazanie
• na obmedzenie spracúvania
• na prenosnosť údajov
• namietať všetky body

Informácie o vašich právach
Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
• odvoláte svoj súhlas;
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo DOC ), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
• vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu eshop@domacepotreby-marcinek.sk
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým ste žiadosť podali.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia:
25. 5. 2018
Spoločnosť Marcinek – Univerzál, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, každá zmena bude ihneď publikovaná na našich webových stránkach.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie